Regler om snerydning på landet kontra regler i byer

Der forekommer forskellige regler omkring snerydning, hvad enten du er bosat på landet eller i byen. Aalborg kommune besidder byerne Frejlev, Nibe og Sønderholm, der er overvejende byer, der ligger i landzonerne. Disse byer indeholder  mange private veje og villaveje. Dog også få hovedveje. Her gør der sig lidt andre pligter gældende fremfor byer som Hasseris, Skalborg og Nørresundby, der ligger i byzonen. Hasseris, Skalborg og Nørresundby består overvejende af hoved- og villaveje samt private fællesveje. Her gør sig lidt andre pligter gældende for grundejerne på grund af byzonen fremgår mere trafikeret.

Regler for de private veje

I landzonen, hvor der naturligvis er massevis af villaveje, er det op til grundejerne at rydde fortove, indkørsler og adgangen til udvendige trapper for sne. Herudover er landzonen præget af private veje samt private fællesveje, hvor det er op til de vejberettigede, det vil sige grundejerne at sørge for vedligeholdelse/snerydning af selve vejen. Ved private veje står grundejeren selv for snerydning samt saltning på hele vejen, hvor vejen skal være ryddet fra klokken 7 morgen til 22 aften ligesom en grundejers fortov, dette skyldes, at vejen skal være fri for sne, sådan at postbude, renovationsarbejdere m.fl. skal kunne have mulighed for at nå frem til bopælen. På de private fællesveje, hvor vejen er delt mellem flere, er det op til de adskillige grundejere at aftale, hvordan den fælles vej skal holdes samtidig med at fordele det arbejde samt udgifter, som snerydningen må forårsage. Hvis der ingen aftale er, er det op til den enkelte grundejer at rydde ud til kørebanens midte.

Gå sammen og hjælp hinanden i byzonen

Byzonen består overvejende af hoved- og villaveje samt private fællesveje. Her er det grundejernes pligt at sørge for at rydde fortove, adgangen til udvendige trapper og indkørsler for sne samt salte fra klokken 7 morgen til 22 aften. Herudover indeholder byzonen også private fællesveje, hvor det ligeledes er grundejerens ansvar at rydde vejen for sne. Det betyder, at grundejeren har ansvaret for arbejde såvel som udgifter for vejen ud for egen matrikel ud til vejmidten, sådan vejen ikke udgør en sikkerhedsmæssig risiko for de trafikanter, som færdes på vejen. Dog kan grundejerne lave en intern aftale ved eksempelvis at oprette en grundejerforening eller et vejlaug, som har ansvaret for vejen er ryddet samt saltet korrekt og regelmæssigt. Dette kan være en god løsning, hvis I er nogen, der har en stresset morgen, og egentligt hellere vil betale jer fra det.

Reglerne for landzonen

Landzonerne adskiller sig fra byzonerne ved at være mindre trafikeret. Begge zoner er indehaver af private fællesveje, hvor det er op til grundejerne at stå for rydning af sne samt saltning. Her er grundejerne ansvarlige for, at andre borgere kan færdes sikkert på vejen. Landzonen følger Naturbeskyttelseslovens bestemmelser og adskiller sig derfor fra byzonens regler. I landzonen har offentligheden blot ret til at færdes til fods, på cykel eller til hest, hvorimod i byzonen må offentligheden også gerne færdes i bil. Dette er lig modsat landzonen, hvor det kun er de vejberettigede, altså grundejerne som må færdes i bil.